Tempatnya Kumpulan Seputar Artikel Berbahasa Sunda

[2] Contoh Biantara Paturay Tineung Dari Wakil Murid Siswa/Siswi

by Kustian , at February 01, 2017 , have 0 komentar

Basasunda.com - Biantara Perpisahan, biantara paturay tineung ti wakil siswa/siswi. Dibawah ini merupakan dua buah contoh biantara paturay tineung ti wakil murid siswa/siswi atau biantara tentang perpisahan yang disampaikan dari wakil murid dilingkungan sekolah.


Biantara tentang perpisahan dengan menggunakan bahasa sunda ini, merupakan biantara lanjutan dari biantara tentang perpisahan yang sudah diposting pada kesempatan sebelumnya.


(1) Paturay Tineung (Perpisahan Kelas) Dari Wakil Murid (Siswa/Siswi) Sekolah


2 contoh biantara paturay tineung ti wakil siswa/siswi. pidato Perpisahan basa sunda, biantara paturay tineung ti wakil murid siswa atau siswi disekolah.
@foto - source
Semoga dengan tambahan biantara tentang paturay tineung dari wakil murid ini, kamu lebih dapat memilih mana yang menurut kamu sesuai untuk dibawakan. Namun, menurut saya pribadi biantara dibawah ini sangat cocok untuk dibawakan dalam acara perpisahan kelas (paturay tineung) nantinya.
"Biantara Paturay Tineung Ti Wakil Murid Kelas"


Bismilaahirrohmanir rohim,
Assalaamualaikum wr. wb..


Langkung ti payun sim kuring ngahaturkeun nuhun ka pihak panitia anu parantos masihan waktos kanggo sasanggem dina ieu acara. Hapunten anu kasuhun, saupami dina ieu biantara aya pisanggem anu kirang merenah, boh basana boh tatakrama. 
Bapa Kapala Sakola miwah Bapa sareng Ibu Guru, Kitu deui sakumna rerencangan sakola sadaya anu dipikacinta. Dinten ieu, dina raraga paturay tineung murid kelas genep/salapan/dua belas, tipayun mangga urang sasarengan manjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Nu Maha Suci, reh maparinan taufik sareng hidayah-Na, dugi ka danget ieu urang sadaya aya dina sehat wal afiat. 
Pamugi ku kasumpingan urang sadaya kenging ridho ti Alloh SWT. Solawat sinareng kasalametan mugia dilelerkeun ka jungjunan urang sadaya Nabi Muhammad SAW, ku jasa mantenna anu parantos maparin patwa ka urang sadaya dugi ka terang mana anu haq sareng mana anu bathil. Mugia urang sadaya kalebet umat anu taat kana ajaran mantenna. 
Bapa sareng Ibu Guru, sareng rerencangan sakola sadaya anu dipikacinta. Sim kuring atas nami wakil murid kelas genep/salapan/dua belas, seja ngadugikeun katineung, kedal lisan dina raraga paturay tineung. 
Bapa sinareng ibu guru anu dipikacinta, cunduk waktu ninggang mangsa, ...... taun teu karaos sim kuring saparakanca diatik dididik sagalaning elmu pangaweruh anu teu kinten seueurna jasa bapa miwah ibu guru sadaya. 
Sim kuring sadar yen salami .... taun tos tinangtos seueur ngalakukeun hal-hal anu matak musingkeun sareng pikakeuheuleun. Kumargi sakitu, sim kuring saparakanca seja neda sih hapuntenna tina samudayaning kalepatan. 
Kalih ti eta sim kuring saparakanca seja neda pidua ka bapa, ibu guru supados tiasa neraskeun diajar ka sakola nu langkung luhur. Teu hilap ka adi-adi sadaya nu masih keneh aya di bangku sakola ti kelas ... dugi ka kelas ... , mugi sing getol diajar, sareng sing taat kana piwuruk bapa sareng ibu guru. 
Bapa, ibu guru, sadaya nu sami hadir nu dipikacinta. Sakitu katineung ti sim kuring, kirang langkungna hapunten anu kasuhun.


Wabillahi taufik walhidayah
Wassalaamu alaikum wr. wb.

(2) Biantara Paturay Tineung Sekolah Dasar


"Biantara Pidato Paturay Tineung Sekolah Dasar"
Assalamu’alaikum wr.wb..

Langkung tipayun simkuring ngahaturkeun nuhun ka panatacaraga anu parantos maparinan waktos ka sim kuring saparakanca kanggo biantara sambutan dina raraga paturay tineung murid kelas VI SD ......... Bapak Kepala Sekolah sareng Bapak Ibu Guru anu dipihurmat, Bapa Ibu para tatamu sadayana anu sami dipihurmat, Rerencangan Batur sasakola sadayana anu ku sim kuring dipikanyaah. 
Puji sukur kehadirat Allah SWT. shalawat miwah salam mugi tetep dikocorkeun, dikucurkeun, digolontorkeun ka kangjeng nabi Muhammad saw. Miwah ka kulawargina, ka para sohabatna tur dugi ka urang sadayana oge salaku umatna. 
Nepangkeun sim kuring wasta pun Muhammad Rizal Kelas VI A di ieu sakola ngiring nangtung tumalapung jojodog unggah ka salu, seja sabda tumapalangnyarungsum pamaksudan ti sadayana rerencangan ngalangkungan biantara sambutan dina ieu acara paturay tineung murid SD ....... tahun ajaran ....../...... 
Saperkawis sim kuring sakalih ngarasa gumbira tur bingah amarwata suta bingah kagiri-giri bingah nu taya hinggana wirehna sabada simkuring sakalih nampi serat wawaran kalulusan unggelna eta serat simkuring masing-masing diestukeun lulus. 
Kalihna ti eta, simkuring sareng sadayana murid kelas VI ngahaturkeun sewu nuhun laksa keti kabingahan ka Bapa Kepala Sekolah, Ka Bapak sareng Ibu Guru wirehna sim kuring sareng sadayana murid tiasa lulus kiwari estu kulantaran hasil dididik, diatik, dibina, dibimbing, dipaparinan pelajaran ku Bapa sareng Ibu Guru anu dugi kadanget ieu 6 taun parantos kalangkung. 
Salajengna sim kuring saparakanca teu hilap ngahaturkeun sewu nuhun laksa keti kabingahan ka Ibu Rama anu parantos heese beleke tur cape ngurus sareng ngajurung laku ka simkuring sadayana salaku pala putra tiasa sakola di SD ...... Sakitu biantara ti sim kuring, hapunten anu kasuhun hampura nu kateda upami aya cariosan anu teu merenah. 
Pamungkas basa, sim kuring sadayana neda agung cukup lumur jembar sih hampuntenna ka Bapa Kepala Sekolah Ka Bapa Ibu Guru sareng ka Ibu Rama tina samudaya kalepatan, kaluputan, kabodoan, kabangangoran sim kuring sadaya.


Bilahitofik Wal-idayah Wassalam mualaikum wr.wb
Nah demikianlah 2 buah contoh biantara tentang perpisahan bahasa sunda, atau biantara paturay tineung ti wakil siswa/siswi, semoga dapat bermanfaat dan terimakasih atas waktunya. Wassalam.
[2] Contoh Biantara Paturay Tineung Dari Wakil Murid Siswa/Siswi
[2] Contoh Biantara Paturay Tineung Dari Wakil Murid Siswa/Siswi - written by Kustian , published at February 01, 2017, categorized as Teks Mc Biantara . And have 0 komentar
No comment Add a comment
Cancel Reply
GetID
Copyright ©2017 Basasunda.com