Kumpulan Berbagai Contoh Seputar Bahasa Sunda

[UPDATE] Kumpulan 50+ Contoh Sajak Bahasa Sunda Pilihan!

by Kustian , at October 11, 2015 , have 0 komentar

Basasunda.com - Contoh sajak dalam bahasa sunda sebenarnya banyak sekali ragamnya seperti misalnya sajak tentang cinta, sajak tentang pahlawan, guru, sahabat, sajak tentang ibu atau indung, dan dan sajak bahasa sunda lainnya.

Pengertian sajak sendiri adalah salah satu jenis puisi yang tidak begitu terikat dengan aturan bentuknya. Artinya, sajak ini berupa puisi yang tidak terikat pada setiap kata-katanya, jadi kita bisa menuliskannya secara bebas. Oleh karena itulah, kita sering mendengar dengan istilah sajak bebas.

Istilahnya sendiri, berasa dari bahasa yunani yang artinya "membuat‟ atau "pembuatan‟ dan dalam bahasa inggris sajak biasa disebut poem atau poetry. Secara garis besar sajak atau puisi sama-sama merupakan penyampaikan pesan atau gambaran suasana hati seseorang, baik itu berupa fisik maupun batiniah dengan lewat kata-kata sebagai media penyampainnya.

Sajak Basa Sunda


[UPDATE] Kumpulan 50+ Contoh Sajak Bahasa Sunda Pilihan Lengkap Dari Berbagai Tema.

Beberapa sajak memang sering kita lihat banyak sekali menggunakan bahasa indonesia, nah pada kesempatan kali ini kita hadirkan sajak dalam basa sunda, yang tentunya bisa lebih menarik lagi.

Contoh Sajak Bahasa SundaContoh sajak bahasa sunda ini sengaja saya kumpulkan, dari berbagai media dengan harapan dapat bermanfaat buat kamu, khususnya yang sedang mendapat tugas untuk membuat sajak sunda disekolah.

Baiklah, daripada berlama-lama berikut [UPDATE] ke-50+ lebih contoh sajak bahasa sunda tersebut. Seperti biasa agar tidak memberatkan blog ini, sajak ini saya bagi menjadi empat halaman.


[UPDATE] Kumpulan 50+ Sajak Sunda

( Halaman 1 dari 4 )
01. Hapunten

Nyalindung ka nu Maha Agung 
Jenengan Allah nu Maha Murah 
Bismillah supaya teu salah 
Teu kaliwat nganggo solawat 

Ka Kakasih nu dipiasih 
Kanjeng Nabi solallohu alaihi wasalam  
Teu hilap nyebat ka para sahabat 

Teu lali ka ahlul bait 
Oge sumuhun ka para karuhun 
Ka indung nu dijungjung 

Ka bapa nu ngayuga  
Neda dihapunten ka sadayana 
Bilih aya lepat ucap 
Neda widi ka sadayana 
Abdi bade ngukir kecap


02. Rohang Kakuatan 

Mun ceuk Kami aya 
Mangka Hyang Rahman nyumponan 
Elmuning Hyang Widi jembar 

Ti mangsa ajali 
Sipat kahiji Pangeran 
Ngamparkeun kanyaahNa 
Ngajembarkeun kawelas asih 

Pikeun putra-putraNa 
Jeung kakasih-kakasihNa  
Nu ageng nu kagungan 
Papasten, mohal katampik    


03. Cinta Salawasna

Deuh, 
Kadeudeuh. 
Tina hiji wilangan 
Saheulaanan keur dunya 

Hakekatna kanggo salamina 
Dipaparinkeun ka kami sawareh, 
Sawareh alit pikeun pitrah suci jalmi 

Rumingkang, 
Rumingkang di bumi alam 
Saliwat mapay-mapay dunya 

Katingal sipatna Allah nu asihna 
Dina napsi-napsi jalmi, kagungan hate 
Hate suci pinilih, silih asih suka tulungan     


04. Masagi

Hurip geus jadi 
Hirup geus tangtu 
Agama jadi darma 
Dunya tempat ihtiar  

Laku lampah alam 
Ku opat kahirupan 
Geus jeneng aturan 
Ti Gusti Kahuripan05. Wuku Widi Wiku  

Nincak kana munggaran 
Mangsi saban saban waktu 
Gagambaran na rohang papasten 

Tina saban saban nu usik 
Parat ngaleuwihan jarak 
Parat ngaleuwihan rohang 

Parat teu mental waktu 
Mukukeun rupi-rupi 
Di eusi weruh 
Saalitna dipasihkeun 


06. Nol

Anjeun nu sumebar  
Di langit tug bumi 
Anjeun nu teu kasampak 
Iwal anu kabuka hijabna 

Anjeun nu ngawujud 
Dina euweuhna 
Anjeun teu katingali 
Keur kakalayangan 

Anjeun nu leungit 
Dina kapendakna  
Elmu weruh ti nu teu sapira 
Teu sapira nu nuduhkeun elmu weruh 


07. Peteng

Kuring cikalna 
Mangka kuring nu dipikasieun  
Kuring bungsuna 

Tangtu kuring dipikaijid  
Kuring panengahna 
Jadi papait-mamanisna dunya 


08. Teu wujud

Poek Mongkleng  
Bet naha salira teh teu aya? 
Apan kuring teh aya! 
Ah, da salira mah teu sapira 
Saenyana mah kuring teh pangkuatna!  

Ngawujud keur teu wujud 
Teu wujud keur karasa 
Aya dina euweuhna 

Leungit dina ayana  
Moal eleh ku jaman, 
Di mana-mana aya 
Moal bisa diparat    

09. Demi Wanci

Demi wanci, 
Saestuna, 
Sadaya makhluk tunduk  
Demi wanci, 
Saestuna, 

Kami mah moal mundur 
Saeutik-eutik acan  
Demi wanci, 

Kami mah moal tunduk 
Iwal ka Gusti 
Jeung saha-saha 
Nu mipit mangpaat 
Kanggo nu mangpaat 


10. Saksi
  
Saksi Sagala Jaman 
Laku lampah dugi binasa 
Hirupna kuring 

Hirupna sakabeh mahluk 
Kuring paeh 
Mahluk paraeh  
Kuring boga kawasa 

Keur maraneh nu hirup 
jeung nu paeh 
Pikeun mawa maraneh 
Tapi moal sakali-kali 

Kuring ngaping maraneh  
Da kuring mah ngan ukur 
Jadi saksi sagala paripolah 
Maraneh  


PREV 1 of 4

Wilujeng wayah kieu..
[UPDATE] Kumpulan 50+ Contoh Sajak Bahasa Sunda Pilihan!
[UPDATE] Kumpulan 50+ Contoh Sajak Bahasa Sunda Pilihan! - Written by Kustian , Published at October 11, 2015, Categorized as Sajak sunda

Previous Newer Post
No comment Add a comment
Cancel Reply
GetID
Copyright ©2018 Basasunda.com
Daftar isi | About | Contact | Privacy | Powered by Blogger