Kumpulan Contoh Sajak Bahasa Sunda Tentang Guru!


Basasunda.com - Pahlawan tanpa jasa, begitulah sebutan yang sering kita ucapkan untuk sang guru ini. Karena berkat jasa beliau yang rela menurunkan ilmunya kepada kita, menjadikan hidup kita menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.

Contoh sajak basa sunda kali ini akan mengungkapkan tentang perasaan rasa terimaksih kita terhadap jasa-jasa yang sudah guru kita berikan. Mudah-mudahan sajak bahasa sunda tentang guru ini bisa menjadikan kita lebih menghormati dan sayang terhadap guru-guru kita disekolah.

Sajak Bahasa Sunda Tentang Guru


Sajak bahasa sunda tentang guru

Puisi atau dalam bahasa sundanya disebut juga dengan sajak tentang guru dibawah ini alhamdullilah selesai juga saya update ulang, mungkin dulu masih terdapat penggunaan kata-kata yang memang kurang sesuai.

Tips: Apabila sajak-sajak atau puisi sunda tentang guru ini dibacakan dengan hati yang ikhlas serta pembawaanya pun menjiwai, dipastikan bakal membuat mereka sedih maupun membuat mereka menangis. :D

Guru, anjeun aya terus di hate abdi


Guru..
Anjeun pahlawan abdi
Anu ngajaran abdi ku pinuh rasa bungah
Kudu make naon abdi ngabalesna?

Guru..
Anjeun teu pernah leuseuh, nyerah ngabimbing abdi
Anjeun kawas pahlawan anu terus nya'angan jalan abdi
Anjeun ajarkeun sadaya elmu pikeun ngahontal cita-cita abdi

Guru..
Sanajan urang moal papangih deui..
Nanging anjeun terus aya di hate abdi..
Abdi bakal terus inget kana naséhat anjeun.. 

Doa pikeun guru


Guru..
Mulia pisan hate anjeun ngajaran abdi..
Anjeun teu pernah capé ngadidik abdi..
Mugia pangeran ngaridhoan sadaya anu anjeun lakukeun..

Hampurakeun abdi guru..
Lamun cenah misalkeun loba salah, salaku jadi murid anjeun salami ieu..

Ya Allah..
Pasihan kabagjaan pikeun guru abdi supaya teras aya dina rahmatna gusti.

Tina izin allah ya Rabbi...
Anjeun nyaeta guru abdi anu dipikadeudeuh
Mugia pangeran masihan rahmatna..
Kanggo guru abdi nu ku abdi di pikanyaah!

Nuhun pisan guru


Hatur nuhun teu tiasa kaukur..
Hatur nuhun teu tiasa kakirangan..
Hatur nuhun saageung-ageungna..
Hatur nuhun sakali deui kanggo anjeun..

Guru..
Anjeun atos masihan jalan nuju kahirupan anu bagja kanggo abdi..
Anjeun masihan pitulung, sateu acan abdi mentakeun nana..

Guru..
Anjeun sepertos cahya dina poekna jalan hirup abdi..
Anjeun sepertos tetesan ibun enjing anu paling endah..

Hatur nuhun guru..
Diri anjeun moal pernah tiasa abdi popohokeun..
Jasa anjeun tangtos langgeng di sapanjang jalan hirup abdi

Guru pamuka gerbang dunya kanggo abdi


Tiheula mah abdi téh teu tiasa nanaon
Baheula mah abdi téh teu teurang nanaon
Abdi teu teurang kumaha carana maos sareng nulis..

Ayena sadayana tos robah..
Anjeun anu atos ngabingbing abdi..
Anjeun ajarkeun abdi maos sareng nulis...
Anjeun bukakeun lawang sumanget pikeun ngarancang kahayang

Abdi teu teurang kumaha lamun teu aya jalmi sepertos anjeun di dunya.
Anjeun Jalmi anu tiasa mukakeun jalan pikeun mangsa kaharepna..
Mukakeun gerbang dunya kanggo urang sadaya..!

Sajak diatas merupakan ucapan terimakasih kita terhadap jasa guru kita. Meskipun mungkin pada biasanya sajak atau puisi bahasa sunda tentang guru ini dibawakan saat ada acara perpisahan atau pelepasan siswa yang akan melanjutkan ke sekolah lain.

Nah, oleh sebab itu sajak dibawah ini cocok pula untuk dibawakan bagi siswa maupun siswi yang akan beranjak meninggalkan sekolah baik itu tingkat SD, SMP, maupun SMA ataupun pesantren saat acara perpisahan.

Berikut dibawah ini adalah contoh sajak atau puisi berkaitan dengan guru dengan tema perpisahan atau paturay karya dari muhammad rifqy s. Suhardiman dan referensi dari situs aswanblog. Sajak ini dapat dibacakan oleh siswa untuk gurunya, dan juga untuk guru yang bisa diucapkan untuk para siswa-siswinya disekolah.

Kumpulan PUISI Bahasa Sunda Untuk Guru


Icikibung di sakola nu lawasna genep taun....
Ayeuna tinggal ngitung waktu...
Milang lengkah...
Urang bakal papisah...

Sanes wungkul sareng babaturan,
Oge bapak ibu guru...
anu parantos masihan elmu,
Ka sim kuring tur
ka batur-batur sadulur.

Duh, bapa ibu guru anu ku kuring di gugu...
Hapunten anu kasuhun....
Tina laku lampah, anh teu merenah...
Tina kirang ngabagjakeun hate harita!

Mung anu utamina ayeuna...
Sagala papatah, mangrupi amanah, tur sadaya kanyaah....
Bakal teras aya dina manah....
Sim kuring, nu bakal miang.....


Ibu, Bapa guru . . .
Jasa ibu sareng bapa samudayana,
lir jaladri tanpa tepi, lir gunung tanpa tutugan,
matri dina sanubari, mancuh dina lelembutan.
Piwuruk miwah atikan kasuhun katampi pisan.

Ibu, Bapa guru . . .
Tilu taun sadayana sasarengan..
Tinangtos seueur kaleupatan sinareng kaluluputan..

Samemeh abdi sadayana lunta..
Abdi neda dihapunten tina galih nu wening
Tina manah anu setra taya geuneu melekmek estuning clik putih clak herang.

Ibu, Bapa guru . . .
Dinten ieu abdi pamit, mungkas mangsana atikan
Pidua anu diteda gesan lunta nyiar luang, atikan anu langkung jembar.

Pileuleuyan bapa, Ibu guru anu heman
Pileuleuyan-pileuleuyan paturay patepang deui.


Anaking . . . kalayan clak putih clak herang,
Caang bulan opat belas,
najan teu penta tong salempang tong hariawang,
bapa ngahampura pisan.

Anaking . . . samet dieu bapa jajap,
poma ulah leutik hate,
palias bapa lain teu melang ngan doa bapa tetep marengan hidep sadaya.

Bral anaking geura tandang,
cruk-cruk elmu nu luhung nyiar luang keur patandang,
elmu nu luhung kasakti diri, hirup hurip muga mulus,
pait daging pahang tulang.

Ngan mihape ceuli jeung mata, jaga diri,
kulawarga jeung lembaga.
Bral geura papag poe nu bakal datang,
ulah beueus ku diteuteup,
ulah keueung ku disorang,
pancegkeun hate jeung kaimanan.

Pileuleuyan anaking pileuleuyan . . .
Bral hidep geura miang,
geura tandang makalangan pikeun nyungsi pangarti nu leuwih.


Anaking….
Ngitung waktu, milang lengkah
Ti kiwari ka kiwari, sawaktu-sarebu waktu, Salengkah-sarebu lengkah

Ananking…..
Asa cikeneh urang babarengan, Icikibung dina dunya atikan nu lawas tilu taun landung.
Asa bieu antara hidep jeung Bapa silih tamplokeun rasa: Asih, nyaah, deudeuh, ijid, ngewa, jeung keuheul

Kiwari, tuh lawang pepeuntasan geus ngadago
Kahade tigatruk-tipagut
Keur nulalawora tinangtu tangtu hese mentas

Bral anaking, sing mulus rahayu nerapkeun elmu
Di ditu hidep bakal dicoba dina pangaweruh
Jung anaking, hidep diandung pangdunga.

Wilujeng anaking
keur aranjeun nu bakal miang


Hampura anaking, mun letah Bapa, letah ibu
Teu bisa nahan ucapan, hahaok bari molotot,
Da kitu adatnya neundeun kanyaah.

Bapa jenu Ibu teh inggis bisi hidep kalangsu di jalan,
Katalimbeng dina dunya sukan-sukan,
Poho balik kana jalan bebeneran.

Hampura anaking,
Ucap lampah, paripolah nu kaliwat pikeun enteung keur kahareup


Sakecap doa, sarebu mangfaat,
Do'a nu mujarab iwal tikukaweningan

Hate urang, hate bapa, hate ibu, hate anjeun
Munajat ka kanu kawasa

Alloh ya Robbi,
Mugi Gusti ngahapunten tina dosa jeung lampah nu lepat

Bral miang anaking,
Dunga Bapa keur aranjeun,
Muga hidep sing bisa neruskeun lampah

Nutur catur tolab elmu tug ka jucung,
KuridoNa Alloh bakal kinasihan

Terimakasih untuk referensi dari teman-teman semua, untuk melengkapi artikel berkaitan dengan puisi atau sajak bahasa sunda tentang guru ini baik karya atau sumber yang sudah disebutkan diatas.

Semua ini untuk mempermudah penyebaran informasi untuk adik-adik yang memerlukan sajak tentang guru ini disekolah. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih.

Demikian artikel sajak bahasa sunda tentang guru yang bisa saya tuliskan di situs ini. Ingat, jasa guru itu memang besar sekali bagi kita. Beliau menitipkan begitu banyak ilmunya dan mendidik kita agar bisa lebih baik lagi dari sebelumnya.

komentar