Kumpulan Berbagai Contoh Seputar Bahasa Sunda

Kata-Kata Menyentuh Kalbu Bahasa Sunda Dan Artinya, Aih Sedap!

by Kustian , at October 13, 2016 , have 3 komentar

Alhamdulilah, akhirnya selesai juga pembuatan artikel tentang kata mutiara dan bijak bahasa sunda dan artinya ini, meskipun belum semuanya, insa-allah nanti akan saya update kembali. Memang, jujur saya akui rasanya malas sekali untuk membuatnya, namun tidak apa-apa lah, apasih yang ngak buat kalian. Xixiiii

Baiklah, langsung saja berikut kumpulan kata mutiara dan bijak bahasa sunda beserta artinya, Selengkapnya nanti setelah di update, nanti mungkin saya akan membaginya menjadi 2 halaman agar tidak memberatkan blog ini.

Kata-Kata Menyentuh Kalbu Basa Sunda Dan Artinya


Kata-Kata Menyentuh Kalbu Bahasa Sunda Dan Artinya
Kumpulan Kata Mutiara Bijak Sunda Dan Artinya
"Hirup iéu kédah dimimitian ku kalawan du'a sarta ditutup ku rasa sukur"
Hidup ini harus diawali dengan do'a dan ditutup dengan rasa syukur

"Urang miskin lain sabot téu ngagaduhan harta, nanging sabot urang atos kaleungitan mikacinta tina keluargi"
Orang miskin bukanlah ketika tak mempunyai harta, tetapi ketika kita telah kehilangan cinta dari keluarga

"Dina mikacinta, lamun aya hiji pérkawis anu léupat, ménding dipilarian jalan kanggo ngabenérkeunana, tibatan sibuk milarian saha baé anu kédah di salahkéun"
Dalam percintaan, kalau ada sesuatu yang salah, lebih baik mencari jalan untuk memperbaikinya, dari pada sibuk mencari siapa yang harus di salahkan

"Ulah siéun mikacinta, ku sabab kantos ngarasa gagal, aya hiji jalmi diluaran ditu anu naros, sepertos kumaha rasana dimikacinta ku salira?"
Jangan takut mencintai karena sebab pernah merasa gagal, ada seseorang di luar sana yang bertanya, bagaimana rasanya di cintai oleh mu?

"Ulah ngarasa nalangsa kusabab ngarasa sorangan. Tingali bulan, anjeunna ogé sorangan nanging anggéur katémbong masihan cahyana."
Jangan merasa sedih karena merasa sendiri. Lihat rembulan, dia juga sendiri namun tetap memberi cahayanya.

"Pilih hiji pérkawis anu saluyu kana haté salira, sanajan kaayaan hentéu mihak ka salira, yakin! kaayaan tangtos tiasa robah lamun salira tiasa ikhlas dina jéro haté."
Pilih suatu hal yang sesuai dengan hatimu, walaupun keadaan tidak berpihak kepadamu, yakin! keadaan pasti akan berubah jika kamu bisa ikhlas dari dalam hati.

"Reréncangan éta sapértos bulan, onggal wéungi anu poék cahyana tetéup nyaangan urang. Cacak manéhana jarang dongkap, nanging manéhana téuras aya."
Sahabat itu bagai rembulan, tiap malam yang gelap, sinarnya tetap menerangi kita. Walau ia jarang datang, tapi ia selalu ada.

"Satéuacan masihan naséhat dina cariosan salira, pasihan maranehanana naséhat ku sikép salira."
Sebelum memberi nasehat dengan ucapanmu, berilah mereka nasehat oleh sikap mu.

"Napsu nyaéta hiji pérkawis anu mipiboga sipat saméntara nu lewih langkung diresépan, tibatan perkawis-perkawis anu langgéng."
Nafsu adalah suatu hal yang bersifat sementara yang lebih dulu disukai, dari pada hal-hal yang abadi.

"Salira rumaos ngarasa léuwih hadé, sanés sabot sadaya masalahna tos rengse, nanging sabot salira euréun ngahawatirkéun masalah salira"
Anda merasa lebih baik, bukan ketika semua masalah telah selesai, tapi ketika kamu berhenti menghawatirkan masalahmu

"Jalmi tiasa suksés, margi gaduh seuéur cara. Sedéngkeun jalmi anu gagal, margi anjeunna gaduh seuéur téuing alésan."
Orang bisa sukses, karena punya banyak cara. Sedangkan orang yang gagal, karena dia punya banyak sekali alasan.

"Sakali salira nyarios hentéu tiasa. Mangka, didinya oge salira kaléungitan kasempétan kanggo tiasa."
Sekali kamu katakan tidak bisa. Maka disana juga kamu kehilangan kesempatan untuk bisa

"Saban masalah anu dongkap ayéuna, sanés kanggo ngalabuhkéun, nanging kanggo nguji sabaraha kuat salira tiasa nahana."
Setiap masalah yang datang sekarang, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguji seberapa kuat kita bisa menahannya.

"Euréun naroskéun, kumaha carana meunangkéun anu salira pikahayang? Margi jawaban anu salira panggihan nyaéta ngan saukur iwal ti "USAHA"."
Berhenti bertanya, bagaimana cara mendapatkan yang kamu inginkan? karena jawaban yang kau temukan hanyalah "USAHA".

"Lamun salira mikahayang hiji pérkawis anu téuacan kantos salira mipiboga, mangka salira kédah ngalakukéun hiji perkawis, anu téuacan kantos salira pigawean."
Jika anda menginginkan sesuatu yang belum pernah anda miliki, maka anda harus melakukan sesuatu hal yang belum pernah anda kerjakan.

Kata-Kata Menyentuh Kalbu Lainnya (Tanpa Artinya)


"Ulah lalajoanéun kéun rasa pikasédih urang, sabab urang moal kantos téurang, yén aya salah sahiji jalmi nu tiasa bungah lantaran ningali mésem urang."
"Tong jadikéun hirup urang pinuh ku rarasaan nalangsa, ambéuk-ambéukan téu parararuguh! Lantaran rasa kanyéuri nu harita, ti mulai ayena hayu urang sami-sami ngamimitian kahirupan anu anyar."
"Lamun céunah ningali nu ku urang dipikanyaah angkat jauh ninggalkéun urang? Ulah téras-térasan ngarasa sédih, mun kitu mah urang bakal ngarasa kaléungitan pisan, saréng tiasa poho yén diri urang ogé sabenérna léuwih agéung hartina."
"Tong poho, boa-boa anu diluhur pang milihkéun anu paling saé pikeun urang. Masihan solusi di onggal masalah, kasedihan, saréng kabagjaan nu bakal dongkap éngkin ka hareupna."
"Mun urang tiasa ikhlas, urang bakalan moal kantos ngagarasa sédih misalkéun boga kakirangan. Nanging, mun urang loba ngeluh sarta ngarasa sésah, éta kasusahan téh tiasa nambihan terus."
"Rasa kanyéuri anu paling karasa nyaéta nu téu tiasa ditingali ku soca. Rasa kasédih anu pang nyéuri-nyéurina nyaéta anu téu tiasa di ucapkéun ku cariosan."
"Téu aya jalmi di dunya iéu nu hirup téu maké nalangsa. Kabeh jalma gé tangtos bakalan ngarasa nalangsa. Nanging tina rarasaan nalangsa éta urang kédah tiasa hudang déui."
"Hirup iéu paluk, naon baé anu nyién salira nalangsa mangka tinggalkeun baé! Nanging sabalikna, naon baé anu nyiéun salira bagja, mangka ulah kantos di lépaskeun."
"Candak pangajaran dina mangsa kaliwat, tinggalkéun rarasaan pikasédih urang. Ulah pasihan jalan kasédih éta nutupan jalan kabagjaan urang éngkina."
"Panto kabagjaan aya diharéupéun soca, nanging kadang mah téu tiasa urang tingali, ku lantaran aya kenéh kasédihan dihareupeunana nu nutupan ku pikasedihan urang harita."
"Misalkéuna aya jalmi anu nyéngséurikéun urang, ulah baé ngarasa ngarasula, Sabab nu diluhur mah bakalan térus masihan jalan pikéun urang."
"Kumaha salira rék tiasa sukses, mung salira sorangana ogé tacan pérnah nyobian? Kumaha salira rék bakalan mipiboga padamélan nu sanés, lamun salira sorangan ogé tacan nyobian? Saha anu téurang coba? Jantén, mun hoyong suksés urang kédah ngamimitian héula saréng nyobian!"
"Di dunya iéu polah pikiran urang nu mantak nangtukéun tina sagala léngkah kahirupan kaharéupna. Jantén, mung urang téuras-téurasan ngalakukéun pérkawis anu kurang saé, cobi tebak? Pérkawis naon baé engkina nu bakal dongkap di mangsa ka haréupna?"
"Musuh anu kalintang bahaya di dunya iéu nyaéta rarasa'an siéun saréng hariwang. Sedéungkéun reréncangan anu kalintang satia nyaéta kayakinan saréng kawanian urang."
"Diajar nyaéta proses nu tadina téu téurang jantén téurang, nu tadina salah jantén benér. Ngaliwatan proses anu panjang hayu urang sasaréngan bejoang supados jantén jalmi anu léwih hadé."
"Ngan saukur jalma anu bodo, anu tetéup masih kenéh ngalakukéun kasalahanana noron dua kali."
"Ulah daék nu ngara kagagalan téh nyandak impén saréng sadaya kahayang urang. Sabab abdi gé diajar tina kagagalan, abdi tiasa jantén pintér kulantaran abdi kungsi gagal."
"Kagagalan dimangsa kaliwat téh nyaéta pangajaran nu pang agéungna, nu tiasa mantak nyiéun urang léuwih kuat ka hareupna."
"Ulah mipigawé ku samata-mata kana duit malulu, nanging urang kédah ngaréséupkéun pagawéan éta, sabab boa-boa eta kasuksésan téh mipibogaan urang."
"Ulah gampil nyérah, sabab urang sabenérna téh tacan tangtu eléh, satéuacan bejoang sarta ngarasa capé jéung nyéurah."
"Mangga cobian sésakeun waktos urang sakédap kanggo nyukuran kana pérkawis nu ku urang dipiboga tina kahirupan iéu. Cobi hargaan! Insya allah urang bakal tiasa kapanggih kana sumangéut nu anyar pikéun ngawujudkéun kahayang urang."
"Gagal sakali lain hartina gagal salamina?! Diajar tina kagagalan, tong jadikéun mangsa kaliwat urang jantén hahalang tina nga-wujudkéun impén saréng harépan urang."
Sangkan ari aya kahayang lamun téu bari dibaréungan ku usaha mah, sarua wéh atuh jéung ngabodor!

Sementara, untuk saat ini mungkin itu saja, nanti akan saya tambahkan dan update kembali Kata-Kata Menyentuh Kalbu Bahasa Sunda Dan Artinya ini. Semoga bermanfaat, dan terimakasih atas waktunya.

Wilujeng wayah kieu..
Kata-Kata Menyentuh Kalbu Bahasa Sunda Dan Artinya, Aih Sedap!
Kata-Kata Menyentuh Kalbu Bahasa Sunda Dan Artinya, Aih Sedap! - Written by Kustian , Published at October 13, 2016, Categorized as Kata mutiara sunda

3 komentar Add a comment
Cancel Reply
GetID
Copyright ©2018 Basasunda.com
Daftar isi | About | Contact | Privacy | Powered by Blogger