“DONGENG SIREUM JEUNG JAPATI”

Sireum jeung Japati   Aya sireum rek nginum disisi walungan. Keur ngarayap kahandap, manehna tisoledat. Pluk ragrag kana cai. Hadena caina rada ngeuyeumbeu pelebah dinya mah. Tapi keukeuh bae ari ngojay kasisi mah manehna teu bisaeun. Sireum gegeroan, ” tulung, tulung, ieu kuring rek tikerelep, tulungan..!”  Kabeneran aya japati keur cindeten dina dahan kai anu nyodor kaluhureun cai.… Read More »